Gresk minigrammatikk

Her ligger de viktigste reglene i nytestamentlig gresk grammatikk. Minigrammatikken henter det meste fra Bill Mounce´s engelske Basics of Biblical Greek, som bruker morfologisk forskning til å forenkle prosessen det er å lære gresk.

Forkortelser

GNT
Gresk nye testamente
Gresk
Nytestamentlig/hellenistisk gresk
TR
Textus Receptus Stephanus 1550


Artikkelen

Artikkelen bøyes i kjønn, tall og kasus og forekommer veldig hyppig i GNT (20.433x i TR). Ettersom det er 138.162 ord totalt i GNT, er faktisk 15% av alle ord en artikkel.
2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. τό
Gen ent. τοῦ τῆς τοῦ
Dat ent. τῷ τῇ τῷ
Akk ent. τόν τήν τό
Nom fl. οἱ αἱ τά
Gen fl. τῶν τῶν τῶν
Dat fl. τοῖς ταῖς τοῖς
Akk fl. τούς τάς τά

Artikkelens betydning

I tillegg er artikkelen nyttig til å finne kasus, kjønn og tall på eventuelle ugjenkjennelige (avhengig av leser) substantiv som følger den.
Eksempel: τὸν βασιλέα (kongen)
Fordi vi vet at artikkelen "τὸν" er maskulin, akkusativ, entall, kan vi utlede at også ordet "βασιλέα" er maskulin, akkusativ, entall.Substantiv

Første og andre bøyning

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ος η, α ον
Gen ent. ου ης, ας ου
Dat ent. ῃ, ᾳ
Akk ent. ον ην, αν ον
Nom fl. οι αι α
Gen fl. ων ων ων
Dat fl. οις αις οις
Akk fl. ους ας α

Tredje bøyningPronomen

Personlige pronomen

1. og 2. person

1. person 2. person
Nom ent. ἐγώ jeg συ du
Gen ent. μου (ἐμοῦ) min σου din
Dat ent. μοι (ἐμοί) til meg σοι til deg
Akk ent. με (ἐμέ) meg σε deg
Nom fl. ἠμείς vi ὑμεῖς dere
Gen fl. ἡμῶν vår ὑμῶν deres
Dat fl. ἡμῖν til oss ὑμῖν til dere
Akk fl. ἡμᾶς oss ὑμᾶς dere

3. person

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. αὐτός (han) αὐτή (hun) αὐτό (det)
Gen ent. αὐτοῦ (hans) αὐτῆς (hennes) αὐτοῦ (dets)
Dat ent. αὐτῷ (til han) αὐτῇ (til henne) αὐτῷ (til det)
Akk ent. αὐτόν (ham) αὐτήν (henne) αὐτό (det)
Nom fl. αὐτοί (de) αὐταί (de) αὐτά (de)
Gen fl. αὐτῶν (dems) αὐτῶν (dems) αὐτῶν (dems)
Dat fl. αὐτοῖς (til dem) αὐταῖς (til dem) αὐτοῖς (til dem)
Akk fl. αὐτούς (dem) αὐτάς (dem) αὐτά (dem)

Demonstrative (påpekende) pronomen

οὗτος - Denne/disse

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. οὗτος αὕτη τοῦτο
Gen ent. τούτου ταύτης τούτου
Dat ent. τούτῳ ταύτῃ τούτῳ
Akk ent. τοῦτον ταύτην τοῦτο
Nom fl. οὗτοι αὗται ταῦτα
Gen fl. τούτων τούτων τούτων
Dat fl. τούτοις ταύταις τούτοις
Akk fl. τούτους ταύτας ταῦτα

ἐκεῖνος - Den/de

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο
Gen ent. ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου
Dat ent. ἐκείνῳ ἐκείνῃ ἐκείνῳ
Akk ent. ἐκεῖνον ἐκείνην ἐκεῖνο
Nom fl. ἐκεῖνοι ἐκεῖναι ἐκεῖνα
Gen fl. ἐκείνων ἐκείνων ἐκείνων
Dat fl. ἐκείνοις ἐκείναις ἐκείνοις
Akk fl. ἐκείνους ἐκείνας ἐκεῖνα

Forskjell på οὗτος og ἐκεῖνος

Man kan se på forsjellen mellom de to som en avstandsforskjell. Mens οὗτος beskriver noe som er nærme (denne her/disse her), beskriver ἐκεῖνος noe som er lenger borte (den der, de der).

Relativpronomen

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ὅς
Gen ent. οὗ ἧς οὗ
Dat ent.
Akk ent. ὅν ἥν
Nom fl. οἵ αἵ
Gen fl. ὧν ὧν ὧν
Dat fl. οἷς αἷς οἷς
Akk fl. οὕς ἅς


Adjektiv

Adjektiver bøyes på samme måte som substantiver. I kjønn, tall og kasus. Noen adjektiver bruker 2. bøyning i hannkjønn og intetkjønn (2-1-2 adjektiver), mens andre bruker 3. bøyning. (3-1-3 adjektiver).

2-1-2 ἀγαθός

Som du ser, er 2-1-2 adjektiver helt like endelsene du har fra substantivene i 1. og 2. bøyning.

2 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 2 (Intetkjønn)
Nom ent. ἀγαθός ἀγαθη ἀγαθον
Gen ent. ἀγαθου ἀγαθης ἀγαθου
Dat ent. ἀγαθῳ ἀγαθῃ ἀγαθῳ
Akk ent. ἀγαθον ἀγαθην ἀγαθον
Nom fl. ἀγαθοι ἀγαθαι ἀγαθα
Gen fl. ἀγαθων ἀγαθων ἀγαθων
Dat fl. ἀγαθοις ἀγαθαις ἀγαθοις
Akk fl. ἀγαθους ἀγαθας ἀγαθα

3-1-3 πᾶς

Denne er det greit å pugge. Ordets rot er παντ, og det hjelper på forståelsen av hvorfor ordet forandrer seg så drastisk.

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. πᾶς πᾶσα πᾶν
Gen ent. παντός πάσης παντός
Dat ent. παντί πάσῃ παντί
Akk ent. πάντα πᾶσαν πᾶν
Nom fl. πάντες πᾶσαι πάντα
Gen fl. πάντων πάντων πάντων
Dat fl. πᾶσι(ν) πάσαις πᾶσι(ν)
Akk fl. πάντας πάσας πάντα


Verb

Oversikt

Greske verb (bortsett fra infinitiv og partisipp) bøyes i person, tall, tempus, modus og diatese.

For eksempel vil verbet ἐσθίει(han spiser) ha disse egenskapene: Presens, aktiv, indikativ, 3. person, entall.

Tempus Presens, imperfektum, aorist, perfektum, futurum, pluskvamperfektum*
Diatese Aktiv, medium, passiv
Modus Indikativ, imperativ, konjunktiv, optativ**
Person 1. person, 2. person, 3. person
Tall Entall/flertall

*Pluskvamperfektum er lite brukt og listes av læremessige hensyn ikke i minigrammatikken.
**Optativ er lite brukt og listes av læremessige hensyn ikke i minigrammatikken.

Indikativ

Indikativ betyr at verbet forteller om noe som har skjedd, skjer eller kommer til å skje. Det behøver ikke være sant det som fortelles om, det er derfor indikativ - det indikerer en hendelse. Andre former som f.eks imperativ indikerer ikke noe om en hendelse, men byr den å skje. Indikativ er den mest brukte form for verb i Gresk.

Oversikt over indikativ

Indikativ deles inn i presens, imperfektum, aorist, perfektum og futurum. Som vi kan se er det tre fortidsformer. Disse er likevel ikke helt like i betydning. De skilles i aspekt. Kort fortalt: Imperfektum beskriver en handling i fortiden som ikke er fullført, aorist beskriver en handling i fortiden uten å si noe om aspekt, perfektum beskriver en handling som er fullført.

Presens Nåtid Skjer
Imperfektum Fortid Skjedde
Aorist Fortid Skjedde
Perfektum Fortid Har skjedd
Futurum Fremtid Vil komme til å skje

Hovedendelser i indikativ

I nytestamenltig gresk er det fire hovedendelser for verb i indikativ som går igjen i alle verbtidene. Ved å lære seg disse kommer man langt på vei, og kan gjenkjenne de fleste indikativendelser.

PS: Verbet λύω (jeg løser/ødelegger) brukes ofte som eksempelverb i tabeller. Det er fordi det er et regulært og kort verb.

Legg merke til at alle 2.person- og 3.person-flertall-endelsene er like.

Primærendelser Sekundærendelser
Aktiv endelser
1. ént. (-) (ν)
2. ént. (ς) (ς)
3. ént. (ι) (-)
1. fl. (μεν) (μεν)
2. fl. (τε) (τε)
3. fl. (νσι) (ν)
Medium/passiv endelser
1. ént. (μαι) (μην)
2. ént. (σαι) (σο)
3. ént. (ται) (το)
1. fl. (μεθα) (μεθα)
2. fl. (σθε) (σθε)
3. fl. (νται) (ντο)

Presens aktiv indikativ

Verb i presens indikativ foregår vanligvis i nåtid. Eksempel: λύεις betyr Du løser.

Present aktiv indikativ Endelse
1. person ent. λύω (-)
2. person ent. λύεις (ς)
3. person ent. λύει (ι)
1. person fl. λύομεν (μεν)
2. person fl. λύετε (τε)
3. person fl. λύουσι(ν) (νσι)

Eksempel fra NT

ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε - For med hvilken dom dere dømmer, skal dere bli dømt.

Matteus 7:2 (TR)

Presens medium/passiv indikativ

Verb i presens medium/passiv indikativ kan oversettes enten passivt eller refleksivt. Eksempel:λύονται betyr "Dem blir løst", eller "Dem løser seg selv".

Present medium indikativ Endelse
1. person ent. λύομαι (μαι)
2. person ent. λύῃ (σαι)
3. person ent. λύεται (ται)
1. person fl. λυόμεθα (μεθα)
2. person fl. λύεσθε (σθε)
3. person fl. λύονται(ν) (νται)

Eksempel fra NT

λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. - Spedalske blir renset, og døve hører, døde blir oppreist, og fattige blir evangelisert.

Matteus 11:5 (TR)

Imperfektum aktiv indikativ

Verb i imperfektum indikativ oversettes som fortid. Det er én av to fortidsformer i Gresk Den andre er aorist. Eksempel: ἔλυες betyr "Du løste".

Imperfektum begynner med augmentet (ε), og ender med sekundærendelser.
Augmentet forandres om verbet begynner med en vokal. Det blir da til η.

TIPS: Hvis du ser en ε (augmentet) foran et verb, kan du være sikker på at det er en fortidsform (Imperfektum/aorist). Du kan også være sikker på at det er en indikativ form, fordi det er ingen andre enn indikativ som benytter augmentet.

Imperfektum aktiv indikativ Endelse
1. person ent. ἔλυον (ν)
2. person ent. ἔλυες (ς)
3. person ent. ἔλυε(ν) (-)
1. person fl. ἐλύομεν (μεν)
2. person fl. ἐλύετε (τε)
3. person fl. ἔλυον (ν)

Eksempel fra NT

ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρεν ζιζάνια - Hans fiende kom og sådde ugress

Matteus 13:25 (TR)

Imperfektum medium/passiv indikativ

Verb i imperfektum medium/passiv indikativ oversettes passivt eller refleksivt. Eksempel: ἐλυόμην betyr "Jeg ble løst", eller "Jeg løste meg selv".

Imperfektum medium/passiv indikativ Endelse
1. person ent. ἐλυόμην (μην)
2. person ent. ἐλύου (σο)
3. person ent. ἐλύετο (το)
1. person fl. ἐλυόμεθα (μεθα)
2. person fl. ἐλύεσθε (σθε)
3. person fl. ἐλύοντο (ντο)

Eksempel fra NT

καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ - Og de ble døpt av han i Jordan.

Matteus 3:6 (TR)

Aorist

Verb i aorist indikativ beskriver en hendelse som skjedde i fortiden. Den har ikke medium/passiv, men en egen form for medium og passiv. Det gjør det lettere å skille.
Verb danner en aoristform på en av to måter: 1. aorist og 2. aorist.
De som bruker 1. aorist forandrer ikke verbstammen, men legger på formativet "σα". De verb som bruker 2. aorist benytter samme endelser som imperfektum i aktiv og medium, men de forandrer stammen.
Et eksempel på en stammeforandring er verbet λεγω. Presens: λεγω (jeg sier), Aorist: εἶπον (jeg sa).
1. aorist 2. aorist
Aktiv
1. person ent. ἒλυσα ἒλαβον
2. person ent. ἔλυσας ἔλαβες
3. person ent. ἔλυσε(ν) ἔλαβε(ν)
1. person fl. ἐλύσαμεν ἐλάβομεν
2. person fl. ἐλύσατε ἐλάβετε
3. person fl. ἔλυσαν ἔλαβον
Medium
1. person ent. ἐλυσάμην ἐγενόμην
2. person ent. ἐλύσω ἐγένου
3. person ent. ἐλύσατο ἐγένετο
1. person fl. ἐλυσάμεθα ἐγενόμεθα
2. person fl. ἐλύσασθε ἐγένεσθε
3. person fl. ἐλύσαντο ἐγένοντο
Passiv
1. person ent. ἒλύθην ἒγράφην
2. person ent. ἔλύθης ἔγράφης
3. person ent. ἔλύθη ἔγράφη
1. person fl. ἐλύθημεν ἐγράφημεν
2. person fl. ἐλύθητε ἐγράφητε
3. person fl. ἔλύθησαν ἔγράφησαν

Eksempel fra NT

1. aorist aktiv:

ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου· - Han gjorde som Herrens engel bød ham.

Matteus 1:24 (TR)
1. aorist passiv:

καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν - Og klippene ble delt.

Matteus 27:51 (TR)


Konjunktiv

Konjunktiv (også kalt subjunktiv) beskriver ikke en faktisk hendelse, men beskriver noe som kan skje. Den uttrykker mulighet eller sannsynelighet. Eksempel på dette i Norsk er: "Jeg skulle ønske at vi kunne lære mer Gresk", eller: "Hvis jeg var flinkere, ville jeg øvd mer".

Oversikt over konjunktiv

Konjunktiv har ingen imperfektum-, perfektum- eller futurum-form. Den deles inn i presens og aorist.
Presens har to former: aktiv og medium. Aorist har tre former: aktiv, medium og passiv.

Kjennetegnet for konjunktiv er at den har en forlenget temavokal.
ο blir til ω
ε blir til η


Presens konjunktiv

Til høyre ligger presens indikativ for sammenliknign. Legg merke til forskjellen i den tematiske vokalen.

Presens konjunktiv Konjunktiv Sammenlikning med indikativ
Aktiv
1. person ent. λύω λύω
2. person ent. λύῃς λύεις
3. person ent. λύῃ λύει
1. person fl. λύωμεν λύομεν
2. person fl. λύητε λύετε
3. person fl. λύωσι(ν) λύουσι(ν)
Medium/passiv
1. person ent. λύωμαι λύομαι
2. person ent. λύῃ λύῃ
3. person ent. λύηται λύεται
1. person fl. λυώμεθα λυόμεθα
2. person fl. λύησθε λύεσθε
3. person fl. λύωνται λύονται

Aorist konjunktiv

2. aorist har identiske endelser med presens i aktiv og medium.

I likhet med 2. aorist indikativ er det i 2. aorist konjunktiv ordets stamme som forandrer seg. Verbet har som vanlig enten en 1. aorist form, eller en 2. aorist form. Derfor kan ikke λύω brukes som eksempelverb i 2. aorist.
I passiv er 2. aorist endelser identiske med 1.aorist bortsett fra at den mangler en θ.
I 1. aorist aktiv og medium vinner vi den typiske σ før endelsen til 1. aorist. Ser man en σ, bør varsellampen lyse at her er det en aorist på ferde.

Presens konjunktiv 1. aorist konjunktiv 2. aorist konjunktiv
Aktiv
1. person ent. λύσω λάβω
2. person ent. λύσῃς λάβῃς
3. person ent. λύσῃ λάβῃ
1. person fl. λύσωμεν λάβωμεν
2. person fl. λύσητε λάβητε
3. person fl. λύσωσι(ν) λάβωσι(ν)
Medium
1. person ent. λύσωμαι γένωμαι
2. person ent. λύσῃ γένῃ
3. person ent. λύσηται γένηται
1. person fl. λυσώμεθα γενώμεθα
2. person fl. λύσησθε γένησθε
3. person fl. λύσωνται γένωνται
Passiv
1. person ent. λυθῶ γραφῶ
2. person ent. λυθῇς γραφῇς
3. person ent. λύθῇ γραφῇ
1. person fl. λυθῶμεν γραφῶμεν
2. person fl. λύθῆτε γραφῆτε
3. person fl. λύθῶσι(ν) γραφῶσι(ν)


Imperativ

Imperativ i Gresk betyr det samme som imperativ i Norsk. Det er et verb som uttrykker en kommando eller et bud. I Gresk finner vi ikke bare imperativ i 2. person ("Du/dere hør!"), men også i 3. person ("Han/dere hør!").
Eksempel: ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. - den som har øre til å høre, -Han høre!

Oversikt over imperativ

Imperativ har i likhet med konjunktiv kun en presens og aorist form.

Verbformer imperativ

Alle samles i samme tabell for enklere sammenlikning. 2. person entall er som du ser ganske variabel mellom formene. Men resten følger følgende regle:

Du trenger ikke pugge. Lær deg denne reglen: τω, τε, τωσαν. σθω, σθε, σθωσαν,

Som vanlig er 2. aorist aktiv- og medium-endelser lik presens.
Aorist-formene har ikke augmentet ε. Husk: Det er bare indikativ-former som har augment.
Imperativ Presens 1. aorist 2. aorist
Aktiv
2. person ent. λῦε λῦσον λάβε
3. person ent. λυέτω λυσάτω λαβέτω
2. person fl. λύετε λύσατε λάβετε
3. person fl. λυέτωσαν λυσάτωσαν λαβέτωσαν
Medium/passiv
2. person ent. λύου λῦσαι γενοῦ
3. person ent. λυέσθω λυσάσθω γενέσθω
2. person fl. λύεσθε λύσασθε γένεσθε
3. person fl. λυέσθωσαν λυσάσθωσαν γενέσθωσαν
Passiv
2. person ent. λύθητι γράφητι
3. person ent. λυθήτω γραφήτω
2. person fl. λύθητε γράφητε
3. person fl. λυθήτωσαν γραφήτωσαν


Infinitiv

Infititiv på gresk oversettes på Norsk ved å sette infinitivsmerket "å" foran.
Gresk infinitiv er mer nyansert enn Norsk, og der Norsk ville brukt flere hjelpeord for å uttrykke f.eks "Å være spist", ville gresk uttrykt dette med ett ord: "ἐσθιεσθαι".

Oversikt over infinitiv

Infinitiv har presens-, aorist- og perfektumformer. Infinitiv bøyes ikke etter person, og hver form har derfor bare én.

Verbformer imperativ

Legg merke til at alle slutter på "αι", bortsett fra presens aktiv og 2. aorist aktiv.

Kun endelser Presens 1. aorist 2. aorist Perfektum
Aktiv ειν σαι ειν κεναι
Medium εσθαι σασθαι εσθαι σθαι
Passiv εσθαι θηναι ηναι σθαι
Med verb
Presens 1. aorist 2. aorist Perfektum
Aktiv λύειν λῦσαι λαβεῖν λελυκέναι
Medium λύεσθαι λύσασθαι λαβέσθαι λελύσθαι
Passiv λύεσθαι λυθῆναι γραφῆναι λελύσθαι
Oversettelse
Presens 1. aorist 2. aorist Perfektum
Aktiv Å løse Å løse Å motta Å ha løst
Medium Å løse Å løse Å motta Å ha løst
Passiv Å være løst Å være løst Å være skrevet Å ha blitt løst


Partisipp

Oversikt over partisippἐιμί - Å være

Verbet for å være er kanskje det viktigste verbet i Gresk. Det er irregulært.

ἐιμί - Indikativ

I indikativ har ἐιμί tre former. Presens, imperfekt og futurum. Det er for å indikere "er", "var" og "vil komme til å bli".
# Presens (er) Imperfektum (var) Futurum (vil bli)
1. person ent. εἰμί ἤμην ἔσομαι
2. person ent. εἶ ἦς ἔσῃ
3. person ent. ἐστίν ἦν ἔσται
1. person fl. ἐσμέν ἦμεν / ἤμεθα ἐσόμεθα
2. person fl. ἐστέ ἦτε ἔσεσθε
3. person fl. εἰσίν ἦσαν ἔσονται

ἐιμί - Konjunktiv

I konjunktiv har ἐιμί kun en presens aktiv form.

Legg merke til at ἐιμί i konjunktiv er veldig lik endelsene i presens aktiv konjunktiv.

Presens aktiv
1. person ent.
2. person ent. ἦς
3. person ent.
1. person fl. ὦμεν
2. person fl. ἦτε
3. person fl. ὦσι(ν)

ἐιμί - Imperativ

I imperativ har ἐιμί også kun en presens aktiv form. Betydning: Vær!
Presens aktiv
2. person ent. ἴσθι
3. person ent. ἔστω
2. person fl. ἔστε
3. person fl. ἔστωσαν

ἐιμί - Infinitiv

ἐιμί i infinitiv betyr "å være". Den er simpelthen εἶναι.

ἐιμί - Partisipp

Som partisipp bøyes ἐιμί på samme måte som presens aktiv partisipp.

Legg merke til at ἐιμί partisipp er lik endelsene til presens aktiv partisipper.

3 (Hankjønn) 1 (Hunkjønn) 3 (Intetkjønn)
Nom ent. ὤν οὖσα ὄν
Gen ent. ὄντος οὔσης ὄντος
Dat ent. ὄντι οὔσῃ ὄντι
Akk ent. ὄντα οὖσαν ὄν
Nom fl. ὄντες οὖσαι ὄντα
Gen fl. ὄντων οὐσῶν ὄντων
Dat fl. οὖσι(ν) οὔσαις οὖσι(ν)
Akk fl. ὄντας οὔσας ὄντα